Interreg - IPA CBC

Greece - Republic of North Macedonia

MORE

Interactive and virtual presentation of cultural heritage & cinema

КРАТОК ПРЕГЛЕД

Претставениот проект цели кон валоризација на културното наследство за развој на туризмот во прекуграничниот регион, додека фокусни точки се и колтурното наследство со архитектурата и знаменитостите, како и историјата на киното во прекуграничниот регион. Преку проектот, создадени се две кина, кои ќе ја промовираат кинемаотграфската историја на прекуграничниот регион, нудејќи предлог за посетителите на двата града.
Понатаму, 3D фотореалистични модели на значајни објекти и архитектонски зданија се развиваат, кои се вклопуваат во апликација каде се вклучени прикази и информации од сите знаменитости и туристички места во регионот. Оваа апликација е основа на обидот да се создаде единствен туристички пакет за целиот прекуграничен регион.
Инфо центар во центарот на Битола ќе биде исто така создаден, како и посетителска област за промоција на локалната архитектонска култура и историја во скоро реновираната Tsami’s House.
Повеќе конференции и работилници се организираа, со цел промоција на туристички продукти, како и создавање функционални врски на културното наследство со современите културни креации.
Со сите наведени активности кои имаат широка вредност, организацијата на туристички продукт за прекуграничната област и добивките од информативен карактер за посетителите че бидат значително подобрени, додека истовремено ќе бидат придобиени сериозна визибилност и нови туристички ресурси и настани.
Бенефицијата од овој проект ќе биде кај сите професионалци во секторот за туризам, како и производителите на локални продукти кои ќе бидат промовирани преку овој проект. Унапредувањето на овие сектори ќе придонесе за значителен бенефит кај локалната економија и општество на целата прегугранична област како целина.
Иновативните елементи на повикот се искористувањето на 3D фотореалистични модели за виртуелна реобработка на објектите кои веќе не постојат, како и целосни региони, чии објекти и згради не се целосно зачувани.
Понатаму, функционалната врска на културното наследство со современите културни креации е многу важен иновативен елемент.
Додадената вредност на проектот е исклучително висока, дополнувајќи претходни проекти и постоечки знаменитости кои останале неактивни, правејќи ги целосно функционални. Во таа смисла, проектот надополнува повеќегодишни напори и создава мрежа на простор и акции кои го надоградуваат туристичкиот продукт во прекуграничниот регион до степен кој не е во сооднос на неговата цена.

ЗА ПРОГРАМАТА

Interreg IPA CBC Programme ”Greece –Republic of North Macedonia 2014-2020”

Програмата Интеррег ИПА ЦБЦ „Грција – Република Северна Македонија 2014-2020 година е програма за прекугранична соработка кофинансирана од Европската Унија, во рамките на Инструментот за претпристапна помош (ИПА II).
Стратешката цел на Програмата е „да се зајакне територијалната кохезија преку подобрување на животниот стандард и можностите за вработување, имајќи ја предвид животната средина и природните ресурси за надградба на туристичкиот производ“. Вкупниот буџет на Програмата за периодот 2014-2020 година е 45.470.066,00 €.

 

Address

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ

подобрување на привлечноста и промоција на туризмот во прекуграничниот регион за подобрување на вработувањето во туризмот

Заштита и употреба на културното и природното наследство со валоризација на традиционалната архитектура и градби во Вароши во Едеса и Стариот театар од Битола, како и културното наследство на двата града.

Надградба на туристичките производи и услуги со создавање на корисни ИКТ алатки кои функционираат поддржувачки за валоризирација на туристичкиот производ. Преку употреба на нови технологии, се промовираат и истакнуваат туристичките ресурси на прекуграничната област.

Вклучените засегнати страни и населението треба да го поттикнат развојот на туристичкиот сектор за да се создадат можности за вработување. Исто така, проектот вклучува хотели и компании кои вршат услуги и ги промовираат локалните производи пред посетителите.

Ќе се создаде заеднички туристички бренд за прекуграничната област , со валоризација на културното наследство на првите сниматели на Балканот „Браќата Манаки“ и промоција на нов туристички производ, кој произлегува од културното наследство и современото културно творештво.

Хоризонтално и вертикално вмрежување меѓу секторите кое го надградува туристичкиот производ (локални производи, гастрономија, културни настани). Културните настани се реализираат со работилници во двата града, каде што младите уметници даваат своја перспектива за културното наследство. Проектот ги заокружува важните активности, како што е Интернационалниот Фестивал на Филмска Камера Браќа Манаки во Битола (набавка на кино-опрема за промовирање на фестивалот) и создава еквивалентна инфраструктура и настани во областа Милс во Едеса. На овој начин, локалните производи, локалната архитектонска култура се поврзани со киното и современото културно творештво.
-Вклучените засегнати страни и населението придонесуваат во развојот на туристичкиот сектор за да се создадат можности за вработување во хотели и компании кои вршат услуги и ги промовираат локалните производи на посетителите.

ПАРТНЕРИ

ОПШТИНА ЕДЕСА – ВОДЕЧКИ ПАРТНЕР

Едеса е град во северна Грција и главен град на регионалната единица на Пела, во регионот Централна Македонија во Грција. Тој исто така бил главен град на некогашната истоимена провинција. Општината има површина од 611.212 км2, додека бројот на вкупното население изнесува 29.799. Едеса беше еден од грчките индустриски центри до средината на 20 век, со многу текстилни фабрики кои работеа во градот и неговата непосредна близина.
Денес, сепак, економијата на градот главно се потпира на услужните дејности и туризмот. Општина Едеса истовремено со разработување на развојни и економски-технички студии за означување на природни, историски, културни и туристички столбови, бара најдобри начини за одржлив развој на урбаниот туризам. Општина Едеса има големо искуство во спроведување на кофинансирани проекти и поседува Сертификат за административен капацитет за планирање и имплементација на проекти.

ОПШТИНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЕДЕСА

Општинското претпријатие во Едеса е основано во 1985 година и во текот на првите години се занимаваше исклучиво со центарот „Водопади“, а од 1993 година се шири и денес се занимава со туризам-култура-спорт, локален и социјален развој, низ создавање на слични сектори и под-дејности.
Во 2009 година станува Општинска корпорација за добробит. Соработката со научниот потенцијал на регионот даде потенцијал за раст. Учеството во Eвропски програми, организацијата на конференции и работењето на канцеларијата за туристички информации се само неколку од нејзините најнови активности, се разбира, за развој на општина Едеса.
Целта на компанијата е да промовира искористување на богатството на регионот преку својата претприемничка активност, високата услуга на граѓаните на Едеса и посетителите на областа.
Во исто време, тоа придонесува за создавање нови работни места преку континуирана реинвестиција на профитот на компанијата во регионот (промоција – рекламирање – односи со јавност).

ОПШТИНА БИТОЛА

Општина Битола е најголемата локална самоуправа во прекуграничната област на Република Северна Македонија. Сместено е во југозападниот дел на Пелагонија, опкружено со планинските масиви Баба, Ниџе и Кајмакчалан, 14 километри северно од граничниот премин со Грција, преминот Меџитлија-Ники. Градот се наоѓа на важна клучка што го поврзува југот на регионот Јадранско Море со Егејското Море и Централна Европа и е административен, културен, индустриски, трговски и едукативен центар.
Битола е економски и индустриски центар. Многу од големите компании во земјата се со седиште во градот. Битола има значителен капацитет во текстилната и прехранбената индустрија. Општина Битола има големо искуство во спроведувањето на прекугранични проекти за туризам, култура и животна средина.

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ НА ЕКОЛОГИЈАТА, ТУРИЗМОТ И КУЛТУРНАТА СОРАБОТКА ГРИН-ЛИСТ БИТОЛА

Невладината организација „ГРИН-ЛИСТ“ е основана со цел да придонесе за развој на демократска, еколошка, туристичка и културна свест во градење меѓусебна толеранција и почитување на различните мислења и верувања. За да ги постигне своите цели и задачи, Здружението организира јавни дебати, панел дискусии и јавни расправи, исто така, здружението контактира со медиумите за да ја информира јавноста за содржината на своите активности.
Здружението е вклучено во реализација на многу проекти и соработува со други невладини организации и со владини асоцијации и со поединци од земјата и странство. Исто така, има активно учество во хуманитарни акции, иницира процеси за развој на граѓанска свест во областа на образованието, културата, екологијата, туризмот и родовата рамноправност.

НАСТАНИ

Почетен состанок

Среда, 15.05.2019 година – Сала на БИЦ во Градското собрание на Едеса

Теми

  • Напредок на проектот до првиот семестар на 2019 година.
  • Тековни процедури со цел спроведување на индивидуални активности на проектните партнери
  • Забрзување на процесот на доделување и имплементација на индивидуалните активности.
  • Управување и временски распоред на вообичаени активности на партнерите во проектот.
  • Организациски и административни потешкотии и начини на нивно решавање.

2-ри Технички состанок

Среда 18.09.2019 година, Битола

Теми

Партнерите ги презентираа активностите што се реализирани и идните предвидени активности.

Дигитални конференциски настани за Кинокултура

26 Април 2021 година, Битола

Теми

Туризам и култура
Одржлива реконструкција и развој 

ПРОГРЕС

Четврток 24.12.2020, Битола

За постигнување на поголема промоција на Битола како туристичка дестинација каде може да се искуси кино и театарската историја на Балканите, Општина Битола – проектот КиноКултура виртуелно ја реконструира зградата на стариот театар и разви содржини кои ја промовираат Битола како дестинација за културен туризам.

Студијата за туристичка валоризација на културното и националното наследство во прекуграничната област е развиена во рамките на имплементацијата на проектот „Интерактивна и виртуелна презентација на културното наследство и кино“ со акроним „КИНОКУЛТУРА“.

Во тек е многу значаен проект за промовирање на архитектонското наслаедство на Едеса, кој опфаќа дигитална реконструкција и презентација на Вароши, традиционалнота населба во Едеса.

Како дел од проектот „Кинокултура“, финансиран од ИНТЕРЕГ ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција – Република Северна Македонија, на 10 локации во Битола, поставени се знаци кои говорат за богатото културно – историско наследство на градот.

Единствениот начин на којшто културно историското минато може да остане засекогаш запаметено и истото да биде пренесено на идните генерации и претставено пред светот, е преку создавање на трајни вредности кои промовираат, едуцираат, градат и надградуваат. Токму во таа функција, во рамките на проектот „Кинокултура“, создаден е промотивен материјал, кој ќе биде дел од туристичкиот информативен центар…

Компјутерска опрема, комплетен ИТ хардвер и софтвер, мебел, информативен кисок и промотивно информативни материјали се дел од новиот туристички информативен центар во Битола. Материјалите и опремата се набавени и инсталирани со проектот Кинокултура и ќе овозможат комплетна функционалност на туристичкиот информативен центар.

Овој проект е кофинансиран од Европската Унија и националните фондови на земјите учеснички во ИПА програмата за прекугранична соработка

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are the sole responsibility of Municipality of Edessa and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries and the Managing Authority.